மகரந்தசேர்க்கை

ு தேனீ வளர்ப்பதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த முடியும், 2008ஆண்டின் கனக்கெடுப்பின் படி மகரந்தசேர்க்கை சரியாக நடைபெறாமல் ஏற்படும் இழப்பிடு 50000கோடி என்றால் இப்பொழுது எவ்வளவு[…]

Read more