ப்ரஷர் குக்கரை தூக்கி ஏறிய வேண்டுமா

ப்ரஷர் குக்கரை தூக்கி ஏறிய வேண்டுமா !!!! சாப்பாட்டை எந்த பாத்திரத்தில் சமைத்தால் உத்தமம்?. “எந்த ஆகாரத்தை சமைத்தாலும் காற்று, வெளிச்சம் இருக்க வேண்டும்.  சூரிய ஒளி,[…]

Read more