போலியோ சொட்டுமருந்தை கண்டுபிடித்த ஜோனஸ் சால்க்

போலியோ சொட்டுமருந்தை கண்டுபிடித்த ஜோனஸ் சால்க் – சிறப்பு பகிர்வு போலியோ சொட்டுமருந்தை கண்டுபிடித்த ஜோனஸ் சால்க்கைத்தெரியுமா உங்களுக்கு?  எளிய குடும்பத்தில் பிறந்திருந்த இவரின் பெற்றோர் அடிப்படை[…]

Read more