​கார், பைக் ஓட்டுற ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய ஒன்று.

​கார், பைக் ஓட்டுற ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய ஒன்று. நேரம் இருந்தால் வாசியுங்கள்…மனதை கலங்க செய்யும் வரிகள். ********* சாலைகளுக்குத் தெரியாது நீ சாதிக்கப் பிறந்தவன் என்று[…]

Read more