பேசும் வார்த்தைகள்

​*ஒரு அரசனுக்கு அவனுடைய எல்லா பற்களும் விழுந்து பொக்கை வாயுடன் இருப்பதாக ஒரு கனவு வந்தது.* *இதனால் காலையில் பீதியுடன் எழுந்த அவன், அந்தக் கனவால் என்ன[…]

Read more