பூம்பாலை

​கர்ப பை பிரச்சனை தீர்க்கும் தென்னம் பூ (பூம்பாலை)… தென்னை மரத்தின் பூ சாப்பிடுவதற்கு துவர்ப்பாக இருக்கும்.  அதிக ரத்தப் போக்கு இருக்கும் பெண்கள், காலையில் வெறும்[…]

Read more