புல் வகைகள்

சதுரக்கள்ளி: கரப்பான், நமைச்சல், கபநோய், கமுக்கடி, வாத நோய் ஆகியவற்றை நீக்கும். விரோசனத்தை தரும். நாகதானிக்கள்ளி: தாவர விஷம், மற்ற விஷம், வாத ரோகம் இவைகளை போக்கும்.[…]

Read more