புற்றுநோயைக் கண்டறிய உதவும் லேசர் பரிசோதனை

புற்றுநோயைக் கண்டறிய உதவும் லேசர் பரிசோதனை உலகத்திலுள்ள நோய்களுக்கெல்லாம் தலைமையாக, நோய்களின் பேரரசன் என்று கூறும் அளவுக்கு ‘என்னை வெல்ல யாருமில்லை இங்கே’ என்பதுபோல் பல ஆயிரம்[…]

Read more