புத்திசாலிகள் மறுபடியும் செய்யத் துணியாத 10 தவறுகள்…!

“தவறுகள் எப்போதும் மன்னிக்கப்படுபவையே… -ஒப்புக்கொள்ளபட்டால்…” – புரூஸ் லீ நாம் எல்லாரும் தப்பு செய்வோம். ஆன எங்க அந்த தவறை ஒத்துக்கொண்டால் சுய மரியாதை போய்விடுமோ என்ற[…]

Read more