நாமே உலகம்

​படித்ததில்…  இன்றைக்கு நமக்கு மிகத் தேவையாக இருப்பது…. #புத்தர் சொன்ன இந்த அறிவுரைதான் ! புத்தரை சந்தித்து அறநெறிகள் கற்றுக் கொள்வதற்காக அவரது மகன் ராகுலன் வந்திருந்தான்.அவன்[…]

Read more

வெளிச்சம்

​கடவுள் இருக்கிறாரா, இல்லையா? ⛪⛪⛪🏯🏯 யார் என்னதான் சொன்னாலும், மனசுக்கு திருப்தியே அடையாத இரண்டு கேள்விகள் இருக்கின்றன. கடவுள் இருக்கிறாரா, இல்லையா? இன்னொரு கேள்வி, இறந்த பிறகு[…]

Read more