​பாவமாம், புண்ணியமாம்

(#கவியரசு கண்ணதாசன்) 🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼 இதுவரை யாருடைய பெயரையும் நான் குறிப்பிடவில்லை. இப்போது ஒருவருடைய பெயரைக் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். பட அதிபர் சின்னப்ப தேவரை நீ அறிவாய். சிறுவயதிலிருந்தே[…]

Read more