பிளாஸ்டிக்

​தயாரகுவோம் பிளாஸ்ட்டிக்         மூலைக்கு $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ அப்பச்சி வைத்திருந்த மஞ்சப்பை எல்லாம் பிளாஸ்டிக் பையானபோது நாம் கலங்கவில்லை. செவ்வந்தியும் சாமந்தியும் தவழ்ந்த பூஜை[…]

Read more