பிளாஸ்டிக் மூளை

அப்பச்சி வைத்திருந்த மஞ்சப்பை எல்லாம் பிளாஸ்டிக் பையானபோது நாம் கலங்கவில்லை. செவ்வந்தியும் சாமந்தியும் தவழ்ந்த பூஜை அறைகளில் பிளாஸ்டிக் பூக்கள் கடவுள்களை அலங்கரித்த போது நாம் பதறவில்லை.[…]

Read more

பிளாஸ்டிக்

​தயாரகுவோம் பிளாஸ்ட்டிக்         மூலைக்கு $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ அப்பச்சி வைத்திருந்த மஞ்சப்பை எல்லாம் பிளாஸ்டிக் பையானபோது நாம் கலங்கவில்லை. செவ்வந்தியும் சாமந்தியும் தவழ்ந்த பூஜை[…]

Read more