பிற உயிருக்கு உதவுதலாம

ஊரெங்கும் கசாப்பு கடைகள் கூவி அழைக்காமலே  கூட்டம் போகின்றதே உயிர் வாழத்தான் உணவே அன்றி பிற உயிர் எடுத்து உண்பதல்ல உணவுக்கு வழி உண்டே ஆயிரம் பின்[…]

Read more