பிரிட்டிஷ் பிரதமர் தெரேசா மே

பிரிட்டிஷ் பிரதமராக மார்கரட் தாட்சருக்கு பிறகு தெரேசா மே பெண் பிரதமராகியிருக்கிறார். இந்தப் படத்தில் புடவை கட்டி இந்திய கலாச்சாரத்தோடு தான் பதவியேற்ற ஜூலை 13, 2016[…]

Read more