பிராணாயாமம்

‘பிராணாயாமம்’ பயிற்சிக்கு தேவையானவை பிராணாயாமக் கலையின் சிறப்புகளையும், பயிற்சி முறைகளையும், பயிற்சி செய்வதால் ஏற்படும் பலன்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். ‘பிராணாயாமம்’ பயிற்சிக்கு தேவையானவை உடலிலும் மனதிலும்[…]

Read more