​ஏசியிலேயே இருப்பதால் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்

➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡ ஏசியிலேயே இருப்பதால் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்!!!  ஓசோன் மண்டலத்தில் ஓட்டை ஏற்பட்டுவிட்டதால், நாளுக்கு நாள் சூரியக்கதிர்களின் தாக்கம் அதிகரித்து, அனைவரையும் வாட்டி வதைக்கிறது. அதிலும் கோடைக்காலத்தில் என்றால்[…]

Read more