பின் தொடராதீர்கள்

ஒரு தோளில் ஊது பத்தி பையும் மறு தோளில் குருட்டு நண்பன்  கையும் தாங்கி நடக்கும்  நடுத்தெரு நம்பியண்ணன் மகன் சிரித்தே கொல்லும் செவிட்டு ஸ்ரீதரனை  பின்[…]

Read more