பித்தன் கவிதை

​[[[ அவதாரம் ]]]     <~~~~~~~~~> எல்லோரும் மலையின் மீது ஏறிக்கொண்டிருந்தபோது பித்தன் மட்டும் கீழே இறங்கிக்கொண்டிருந்தான் ‘நீ இன்  இறங்கிக்கொண்டிருக்கிறாய் ? ‘ என்று[…]

Read more