பிங்கி

பூப்பெய்ததும் மும்பை போகணும்!’ சமூகத்தையே மாற்றிய பிங்கி ராஜஸ்தானில் ராஜ்நாட்’ என்ற ஒரு சமூகத்தில் ஒரு கொடுமையான பழக்கம் இருக்கிறது. பெண் குழந்தைகள் பூப்பெய்தியவுடன் பாலியல் தொழிலில்[…]

Read more