பார்வை ஒரு பார்வை

1, அறிமுகமற்றவர்களின் பார்வையில் நாமெல்லோரும் சாதாரண மனிதர்கள். 2,பொறாமைக்காரரின் பார்வையில் நாமனைவரும் அகந்தையாளர்கள். 3,புரிந்து கொண்டோரின் பார்வையில்  நாம் அற்புதமானவர்கள். 4,நேசிப்போரின் பார்வையில்  நாம் தனிச்சிறப்பானவர்கள். 5,காழ்ப்புக்[…]

Read more