பாய்

பாய் போட்டுப் படுத்தால் நோய் விட்டுப் போகும்!… படுக்கைகள் பலவிதம். எத்தகைய படுக்கையில் படுத்து உறங்கினால் என்ன பலன் ஏற்படும் என்பதை “மருத்துவ திறவு கோல்’ என்னும்[…]

Read more