பாதை வேறு

மறக்காமல் இதை பகிருங்கள்.. இதனை share செய்யுங்கள்.. மற்றவர்களும் பயனடையட்டும். உங்களை ஒருபொழுதும் மற்றவருடன் ஒப்பிடாதீர்கள்.அவர்கள் பயணிக்கும் /மேற்கொண்டிருக்கும் பாதை வேறு. உங்கள் பாதை வேறு…… 1.[…]

Read more