பழைய சாதம்

​இதை உண்டால் 10 ஆண்டுகள் கூடுதல் ஆயுள் (பழைய சாதம் ) முதல் நாள் சோற்றில் நீரூற்றி, மறுநாள் சாப்பிடும் இந்த பழைய சாதத்தில் தான் பி6,[…]

Read more