பல்லி கடவுளின் தூதர்

பல்லி கொல்லக் கூடாத உயிரினமாக நம் இந்திய கலாச்சாரத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. நமது இதிகாசங்களில் பல்லி கடவுளின் தூதர் அல்லது செய்தியாளன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது கடவுளிடம் இருந்து[…]

Read more