பலவீனமே பலமாய் மாறிய அதிசயத்தை நினைத்து 

​🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 ஜப்பானில் பத்து வயதுப் பையன் ஒருவன் இருந்தான்.  ஜூடோ சாம்பியனாக வேண்டும் என்பது அவனுடைய கனவு.  ஆனால், அவனுக்கு இடது கை கிடையாது.  கையும் காலும்[…]

Read more