பத்து வருடம்

*பத்து வருடம்* பத்து வருடங்கள் என்பது ஒரு சிறு கால அளவாக தோன்றுமாயின் அது மிக பெரிய தவறு. பத்து வருட கால அளவுகளில் எத்தனை குடும்பங்கள்[…]

Read more