பண்பு அழகானது

அண்மையில் Florida வில் ஒரு சுவாரஸ்சியமான சம்பவம் நடந்திருக்கின்றது. ஒரே வகுப்பில் படித்த இருவர் நீதிமன்றத்தில் சந்தித்துக் கொள்கிறார்கள் ஒருவர் நீதிபதியாக,மற்றவர் குற்றவாளியாக. தீர்ப்பு வழங்குமுன் அங்கிருந்த[…]

Read more