பட்டினத்தார் சொல்லும் வாழ்வியல் உண்மைகள

பட்டினத்தார் சொல்லும் வாழ்வியல் உண்மைகள்… மனைவியானாலும், பிள்ளைகளானாலும், நம்முடைய உதவி பெறும் வரை தான் நம்மேல் அன்பு காட்டுவார்கள். நம்மால் அவர்களுக்கு உதவி இல்லை என்றால் அவர்களும்[…]

Read more