பச்சரிசி மாவில் கோலம் போடுவதன் தத்துவம் என்ன

பச்சரிசி மாவில் கோலம் போடுவதன் தத்துவம் என்ன? மற்றவர்களுக்கு அன்னதானம் செய்தல் புண்ணியம். அதிலும் ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் செய்தல் பெரும் புண்ணியமாகும். வசதி படைத்த பணக்காரர்கள்[…]

Read more