நெல் வகை

நம் தமிழகத்தின் பாரம்பரிய நோய் தீர்க்கும் நெல் வகைகளைத் தெரிந்து கொள்வோம்… 1. அன்னமழகி 2. அறுபதாங்குறுவை 3. பூங்கார் 4. கேரளா ரகம் 5. குழியடிச்சான்[…]

Read more