நீர்நிலைகள் நீர் பிடிக்க மட்டுமே

ஏரி குளங்கள் என்றும் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளாக மட்டுமே கருதப்பட வேண்டும்.  நீர் சேரும் இடத்தில் மரங்கள் கூடாது.  மரங்களைச்சுற்றி வண்டல் படியும். நீர்நிலைகள் மேடாகும். ஏரிக்கரைகளில் மட்டும்[…]

Read more