நீராகாரம்

சோற்றுநீர் எனப்படும் நீராகாரம்..! ‘Morning Rice Drink’ “ஆற்றுநீர் வாதம் போக்கும் அருவிநீர் பித்தம் போக்கும் சோற்றுநீர் இரண்டையும் போக்கும்” -சித்தர் பாடல் கிராம மக்களின் தினசரி[…]

Read more