நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பழக்கங்கள் கடமைகள்

பெண்கள்….  1.சுமங்கலிப் பெண்கள் ஸ்நானம் செய்யும் போது வெறும் தலையில் குளிக்கக் கூடாது. சிறிது மஞ்சளை உரைத்து முகத்தில் பூசிக்கொண்டுதான் தலை முழுக வேண்டும். 2. துளசி[…]

Read more