நாமே உலகம்

​படித்ததில்…  இன்றைக்கு நமக்கு மிகத் தேவையாக இருப்பது…. #புத்தர் சொன்ன இந்த அறிவுரைதான் ! புத்தரை சந்தித்து அறநெறிகள் கற்றுக் கொள்வதற்காக அவரது மகன் ராகுலன் வந்திருந்தான்.அவன்[…]

Read more