நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம் பிள்ளை

​மறந்த பாடல் … கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகுது –   கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகுது சத்தியத்தின் நித்தியத்தை நம்பும் யாரும் சேருவீர்! . .(கத்தி)[…]

Read more