நான்

​ஞானி ஒருவர் தான் ஞானம் பெற்றதுக்குக் காரணம் ஒரு நாய் தான் எனக் கூறி அதை விளக்கினார்… ஒரு நாள் குளக்கரை அருகே அமர்ந்திருந்தேன் .ஒரு நாய்[…]

Read more