நம் முன்னோர்கள் ஒன்றும் மூடர்கள் அல்ல.

நம் முன்னோர்கள் ஒன்றும் மூடர்கள் அல்ல..! அந்நாட்களில் வீட்டு சுவர்களில் ஏன் வறட்டி காய வைக்க வேண்டும் ? இந்தப் பழக்கம் ஏன் வழக்கமானது? ஒவ்வொரு பதினைந்து[…]

Read more