நன்றியுள்ள நாய்

இறந்துவிட்ட தன் எஜமானனை.. பிரிய மனமில்லாமல். .அவரின் கல்லறையிலேயே…உறங்கிக்கிடக்கும் இந்த நன்றியுள்ள நாய்..மனிதனையும் மிஞ்சிவிட்டது..

Read more