குடிநீரை சுத்திகரிக்கும் இயற்கை பியூரிபையர்கள்

குடிநீரை சுத்திகரிக்கும் இயற்கை பியூரிபையர்கள்! செயற்கையாக குடிநீரை சுத்திகரிக்கும் பியூரிபையர்கள் ஆயிரம் வந்தாலும், இயற்கையிலேயே கிடைக்கும் சுத்திகரிப்பான்களுக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை. மழைக்காலம் மட்டுமில்லாமல், எல்லாப்[…]

Read more