நட்பு வட்டம்

​பாதிக்கப்பட்ட ஒரு உயிரின் எண்ணக் குமுறல். சில வார்த்தைகள் சற்று கடுமையாக இருந்ததால் சிறிது மாற்றியிருக்கிறேன். ஒரே வீட்டில் தான் இருக்கிறோம்.  ஆனாலும நீயொரு திசையில்  நானொரு[…]

Read more