தோற்று போனால் வெற்றி கிடைக்கும்

🌻தோற்று போனால் வெற்றி கிடைக்கும்…* *அம்மாவிடம்* தோற்று போ, *அன்பு அதிகரிக்கும்…* *அப்பாவிடம்* தோற்று போ, *அறிவு மேம்படும்…* *துணையிடம்* தோற்று போ, *மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பாகும்..* *பிள்ளையிடம்*[…]

Read more