தேவையின் அளவு

​ஒரு பெரிய குரு இருந்தார்.  முற்றும் துறந்தவர். எல்லாம் கற்றவர். அவரை ஒரு பிரசங்கம் செய்யக் கூப்பிட்டிருந்த ாங்க.  பத்தாயிரம் பேர் வருவாங்கனு சொல்லியிருந்தாங ்க.  அவரை[…]

Read more