​தேனீக்கள் பற்றி தெரிந்து கொளவோம்..!

🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝 🐝தேனீக்கள் மட்டும் இந்த மண்ணில் இருந்து மறைந்துவிட்டால், மனிதன் வாழ்வதற்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மிச்சம் இருக்காது! ’ என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். இனிக்கும்[…]

Read more