புரிதலை விட தெளிதலே எப்பவும் முக்கியம்

​🌈 ஒருவர் தினமும் கோவிலுக்கு உபன்யாசம் கேட்பதற்காகச் சென்று வந்து கொண்டிருந்தார். அதனால் வீட்டுக்கு வர கொஞ்சம் லேட் ஆகவும் ஆனது.  அப்படி ஒரு இரவு அவர்[…]

Read more