தூக்கம் வராமல் துன்பப்படுபவர்களுக்கு 60 வினாடிகளில் எளிதாக உறங்கும் முறை!

தூக்கம் வராமல் துன்பப்படுபவர்கள் 60 வினாடிகளில் எளிதாக உறங்கும் முறையை ஒரு அறிவியலாளர் கண்டறிந்துள்ளார். விடியும்வரை தூக்கம் வராமல் அவதிப்படும் சிலர் மறுநாள் காலை தங்களது வழக்கமான[…]

Read more