துளசி நீர் எப்படி செய்வது

துளசி நீர்:- துளசி நீர் எப்படி செய்வது? முதலில் சுத்தமான செம்பு பாத்திரமொன்றை எடுத்துகொண்டு அதனுள் சிறிதளவு சுத்தமான தண்ணீர் விட்டு ஒரு கை பிடியளவு துளசி[…]

Read more