துருக்கி மக்கள்

அடுத்த ஆயிரமாண்டின் சிறந்த புகைப்படமாகவும்,இந்த நூற்றாண்டின் சிறந்த நிகழ்வாகவும் இருக்கப் போவது இது தான்… ஆயுதங்களைக் கொண்டு துருக்கி அரசாங்கத்தைக் கைப்பற்றிய துருக்கி இராணுவம்-அடுத்த ஆறே மணி[…]

Read more