துணை கொடு

பள்ளியறையில் மட்டுமல்ல சமையலறையிலும் அவளுக்குத் துணை கொடு… மாதத்தில் மூன்று நாட்கள் மனைவிக்கு தாயாகு மற்றைய நாளெல்லாம் சேயாகு. அவள் ஆடைகளை சலவை செய்வது அவமானம் அல்ல.[…]

Read more