திரி

விளக்கில் இடும் திரி தரும் பலன்கள்  பஞ்சு திரி போட்டு  விளக்கேற்றினால் வீட்டில் மங்களம் நிலைக்கும் தாமரை தண்டு திரி போட்டு விளக்கேற்றினால் செல்வம் நிலைக்கும், முன்வினை[…]

Read more