உங்களுக்கு நிகர் நீங்களே

​தன்னைப்பற்றி தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்ட ஒருவன் கடவுளை வேண்டி தவமிருந்தபின் அவன் முன்னே கடவுள் தோன்றினார்.   அவன் கடவுளிடம் என்னை ஏன் இப்படி படைத்தீர்கள்?  என் வாழ்க்கையின்[…]

Read more